Прокурорын байгууллагын хэмжээнд ял эдлүүлэх болон шүүхээс гаргасан шийдвэрийн гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлыг нэгтгэн зохион байгуулах, бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, танилцах, хяналтын ажлыг боловсронгуй болгох зорилгоор удирдамжийн баримт бичиг боловсруулж батлуулах, биелэлтэд хяналт тавьж ажилладаг.