ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ХАНГАХ АЖЛЫГ ҮР ДҮНТЭЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

134 2018/02/13

Төв аймгийн прокурорын газраас Цагдаагийн газартай хамтран нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурорууд, Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, Мөрдөн байцаах, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн нийт мөрдөгч нарыг оролцуулан зохион байгуулжээ. Зөвлөгөөнд тус аймгийн Ерөнхий прокурор С.Алимаа 2018 онд Прокурорын байгууллагаас баримтлан ажиллах бодлого чиглэл болон 2017 онд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажилд гарсан алдаа дутагдал, амжилтын талаар дүгнэн мэдээлэл хийсэн байна. Зөвлөгөөнд Ерөнхий прокурор орлогч П.Мөнхзул "Төв аймгийн прокурорын газраас 2017 онд хийсэн ажлын үр дүнгийн талаар”, шүүхэд төрийг төлөөлөх ажил хариуцсан ахлах прокурор Д.Нэргүй "Шүүхээс буцсан хэргийн шалтгаан нөхцлийг 2016, 2017 оны  байдлаар судалсан судалгааны дүнгийн талаар”, хяналтын прокурор М.Гансувд "Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад мөрдөгч нараас үйлдэж буй эрх зүйн хэлбэрийн бичилтийн талаар судалсан судалгааны дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар”, Цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ю.Чулуунбаатар "Хэрэг хянан шийдвэрлэх
ажиллагааны явцад Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар”, "Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх болон Мөрдөн байцаах тасгаас 2017 онд хэрэг бүртгэлтийн хэргийг шуурхай шийдвэрлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг олж илрүүлэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил, 2018 онд энэ талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний талаар тус тус танилцуулга хийж, харилцан ярилцаж, санал солилцжээ. Энэ удаагийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг мөрдөгч нараас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэргийг шалган шийдвэрлэхдээ Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гарсан эрх зүйн хэм хэмжээг нэг мөр хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг олж илрүүлэх, хэрэг бүртгэлтийн хэргийг үндсэн хугацаанд нь шийдвэрлэх, мөрдөн шалгах ажиллагааг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулах, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах зорилгоор зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан бөгөөд зөвлөгөөнөөс дээрх зорилгын хүрээнд тодорхой шийдвэрүүдийг гарган хэрэгжүүлэхээр болсон байна.

 


 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА