СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ ЗАРИМ ЗОЧИД БУУДАЛ, ДЭН БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙЖЭЭ

530 2018/02/12

 

Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах зарим зочид буудал, дэн буудлын үйл ажиллагаанд Зөрчлийн тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны журам, холбогдох стандартын хэрэгжилтийг Дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор, Цагдаагийн 3 дугаар хэлтсийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу шалгажээ. Шалгалтыг хийхдээ шөнийн цагаар буудлуудын үйл ажиллагаатай нэг бүрчлэн танилцах замаар хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд шалгалтын бүрэлдэхүүний үйл ажиллагаанд прокуророос хяналт тавьж ажилласан байна. Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтсийн харъяалах нутаг дэвсгэрт буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 18 буудал бүртгэлтэйгээс шалгалтад бүрэн хамруулжээ.

Шалгалтаар "Кристал” буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан байхад үйл ажиллагаа явуулж байсан нь Зөрчлийн тухай хуулийн 10.4 дүгээр зүйлд заасан "Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны журам зөрчих” зөрчил байх тул Цагдаагийн хэлтсийн зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас Зөрчлийн тухай хуулийн дээрх зүйл, хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлд заасан "Үйл ажиллагаа, ашиглалтыг зогсоох” эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахаар,

"Грийн”, "Драгон” буудал нь үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан байхад ажиллаж байсан, түүнчлэн Зөрчлийн тухай хуулийн 6.17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан "Үйлчилгээний барилга байгууламж нь эрүүл ахуйн шаардлагад нийцээгүй, үйлчилгээ эрхлэгч нь түүхий эд, бүтээгдхүүн, үйлчилгээнийхээ чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдлээс урьчилан сэргийлэх, үүсэх сөрөг үр дагавар, зөрчил дутагдлыг шуурхай арилгах арга хэмжээ аваагүй”, 9 дэх хэсэгт заасан "Эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангуулахаар хуулиар хориглосон зүйлийг зөрчсөн” үндэслэл тогтоогдсон тул үйл ажиллагааг зогсоох тухай мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн акт гаргасан ба Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас Зөрчлийн тухай хуулийн дээрх зүйл, хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлд заасан "Үйл ажиллагаа, ашиглалтыг зогсоох” эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахаар,

"Хонг конг” буудал нь 21 насанд хүрээгүй хүнийг саун, массажын үйлчилгээнд ажиллуулж байсан нь тогтоогдсон тул Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 10.16 дугаар зүйлд зааснаар зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж, буруутай этгээдэд шийтгэл оногдуулахаар тус тус шийдвэрлэсэн байна. Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байж болзошгүй 13 буудал бүртгэлтэйгээс шалгалтын үед "Мичид”, "Цагаан дэглий”, "Булган”, "Өнөр-32” дэн буудлууд нь зохих зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд Зөрчлийн тухай хуулийн 6.17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан "Үйлчилгээний барилга байгууламж нь эрүүл ахуйн шаардлагад нийцээгүй, үйлчилгээ эрхлэгч нь түүхий эд, бүтээгдхүүн, үйлчилгээнийхээ чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдлээс урьчилан сэргийлэх, үүсэх сөрөг үр дагавар, зөрчил дутагдлыг шуурхай арилгах арга хэмжээ аваагүй”, 9 дэх хэсэгт заасан "Эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангуулахаар хуулиар хориглосон зүйлийг зөрчсөн” үндэслэл тогтоогдсон тул үйл ажиллагааг зогсоох тухай мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн акт гаргаж, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас Зөрчлийн тухай хуулийн дээрх зүйл, хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлд заасан "Үйл ажиллагаа, ашиглалтыг зогсоох” эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахаар,

"Тав тух”, "Ялалт”, "Хотол” буудлууд нь зохих зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан нь Зөрчлийн тухай хуулийн 10.4 дүгээр зүйлд заасан "Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны журам зөрчих” зөрчил байх тул Цагдаагийн хэлтсийн зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас Зөрчлийн тухай хуулийн дээрх зүйл, хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлд заасан "Үйл ажиллагаа, ашиглалтыг зогсоох” эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахаар тус тус шийдвэрлэсэн байна. Шалгалтын явцад Г.Ш гэх этгээд "Дэвжих” дэн буудлын хаалгыг эвдэн хулгай хийх зорилгоор нэвтрэн орсныг илрүүлэн, гэмт үйлдлийн таслан зогсоосон, "Чандмань” зочид буудлын 06 тоот өрөөнд байрлаж байсан иргэний бичиг баримтыг шалгахад Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэст шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэрэгт эрэн сурвалжлагдаж байсан Б.Э гэгч этгээд мөн болохыг тогтоож, холбогдох газарт хүлээлгэн өгсөн, биеэ үнэлж байсан байж болзлшгүй 4 иргэнийг саатуулан шалгасан байна. Шалгалтын мөрөөр тодорхой судалгаа шалгалтын үндсэн дээр дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэх, зөвшөөрөл олгосон дэн буудлын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, зөрчилтэй тохиолдолд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг цуцлах ажлыг зохион байгуулуулахаар Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар прокурорын шаардлага, зөрчил гарсан шалтгааныг арилгуулахаар Сонгинохайрхан дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, дүүргийн засаг даргад тус тус прокурорын мэдэгдэл бичжээ.

 

 

             

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА