БУЛГАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС САНААЧЛАН “ТОРГУУЛЬ ТӨЛӨЛТ” УРАЛДААНЫГ ЗАРЛАЖЭЭ

168 2018/02/09

 Булган аймгийн Прокурорын газраас санаачлан торгох ялын биелэлтийг бодитойгоор, нэг мөр хангуулах, уг ялыг биелүүлээгүй тохиолдолд хорих ялаар солих үр дагавартай болохыг ялтанд сайтар ойлгуулах, эрх, үүргийг нь бүрэн танилцуулах, торгох ял биелүүлэх боломжтой ялтнуудад торгуулиа урьдчилан төлөх боломжтой талаар тайлбарлан таниулж, торгуулийг төлүүлэх арга хэмжээ авах зорилгоор "Торгууль төлөлт” уралдааныг 2018 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс 2018 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл 1 сар 20 хоногийн хугацаатай зохион явуулахаар болжээ. Дээрх ажлын хүрээнд аймгийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурор, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргын 2018 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/02, А/09 дугаар хамтарсан тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг 6 заалттай баталсан байх бөгөөд хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар Аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор,Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргад тухай бүр танилцуулж ажиллахыг ажлын хэсэгт даалгасан байна. Тус аймгийн хэмжээнд 2017 оны үлдэгдэл болон 2018 онд торгох ялаар шийтгүүлсэн 16 ялтны 57.455.800/тавин долоон сая дөрвөн зуун тавин таван мянга найман зуун/ төгрөгний торгууль байгаа ба 2018 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр торгох ялаар шийтгүүлсэн ялтнуудыг дуудан уулзаж, "Торгууль төлөлт” уралдааныг зарласан талаар танилцуулж, ялтнуудаас сонирхсон асуултад хариулт өгчээ.     

 

           

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА