ОРХОН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ТӨР, НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАН ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШЙИДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОЖ 1.344.896.923 ТӨГРӨГИЙГ ХАНГУУЛЖЭЭ

422 2018/01/26

Прокурор нь Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх хэсэг, Прокурорын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.3 дахь хэсэг, 20 дугаар зүйлд заасны дагуу төр, нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзвэл төрийн байгууллагын хүсэлт эсхүл өөрийн санаачлагаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох талаар хуульчилсан байдаг.

Орхон аймгийн прокурорын газраас 2017 онд Улсын ерөнхий прокурорын газраас дэвшүүлсэн зорилтыг хангах ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар зэрэг төрийн 8 байгууллагад дээрхи хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар мэдээлэл өгсний зэрэгцээ  аймгийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс, Байгаль орчин аялал жуучлалын газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан ажиллажээ.

Энэхүү ажлын хүрээнд төрийн байгууллагаас ирүүлсэн 25  хүсэлтийг хүлээн авч 11иргэний  хэргийн шүүх хуралдаанд төрийг төлөөлөн оролцож 1.262.065.319 төгрөгийг, талуудын эвлэрэх хүсэлтийг үндэслэн Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэхь хэсэгт заасны дагуу эвлэрүүлэн зуучлагчид хүсэлтээ гаргахыг зөвлөсний дагуу эвлэрүүлэн зуучлагчид хандан нийт 82.831.604 төгрөг нийт 1.344.896.923 төгрөгийн үнийн дүн бүхий  нэхэмжлэл хангуулан, нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн 289 хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээн шийдвэрлүүлсэн байна.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА