“БУЛГАН-ХОХИРОЛ ТӨЛӨЛТ” НЭГДСЭН АЯНЫ ХҮРЭЭНД 52 ХОРИГДЛЫН 58 САЯ ТӨГРӨГНИЙ ХОХИРОЛ ТӨЛБӨР, ЭД ХӨРӨНГӨ ХУРААХ НЭМЭГДЭЛ ЯЛ БОДИТООР БИЕЛЭГДЖЭЭ

230 2017/12/14

Булган аймгийн прокурорын газраас санаачлан хоригдлын гэмт хэргийн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, Улсын Ерөнхий прокурорын газраас ирүүлсэн мэдээллийн мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авах, төлбөртэй хоригдлыг ажлын байраар хангах буюу хөдөлмөрт илүү хуваарилан хохирол нөхөн төлөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Булган-Хохирол төлөлт” нэгдсэн аяныг 2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл 10 сарын хугацаатай зохион зохион байгуулжээ. Нэгдсэн аяны хүрээнд аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор, 439 дугаар хаалттай хорих ангийн даргын 2017 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/02, А/13 дугаар хамтарсан тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан, хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг 9 заалттай гаргасан ба аяны үр дүнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харъяа 439 дугаар хаалттай хорих ангид ял эдэлж буй 52 хоригдлын 58.161.825/Тавин найман сая нэг зуун жаран нэгэн мянга найман зуун хорин таван/ төгрөгний хохирол төлбөр, эд хөрөнгө хураах нэмэгдэл ял бодитоор биелэгджээ.Үүнийг 2017 оны эхэнд байсан тоон мэдээтэй харьцуулж үзвэл төлбөртэй хоригдол 24 буюу 16.5%, төлбөрийн хэмжээ 100.204.542/нэг зуун сая хоёр зуун дөрвөн мянга таван зуун дөчин хоёр/ төгрөгөөр буюу 11.7 %-иар тус тус буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. Хоригдлын хохирол төлбөр, эд хөрөнгө хураах ялыг биелүүлэх ажиллагаа сайжирснаар нэг талаас гэмт хэргийн улмаас хохирол хүлээсэн хохирогч хохирсон дээрээ хохироод үлдэхгүй байх, нөгөө талаас хорих ял эдэлж буй хоригдлын эрх зүйн байдал дээрдэх буюу хорих ялаас хугацааны өмнө суллах, хорих ял эдлэх дэглэм, зэрэглэлийг өөрчлөх нөхцөл боломж бүрдэх зэргээр ач холбогдлоо өгчээ.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА