ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН СУРГАЛТ, СЕМИНАР ЭХЭЛЛЭЭ. ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ НЭВТРҮҮЛГИЙН ЭНЭ САРЫН ДУГААР 01 САРЫН 31-НЫ ӨДРИЙН 18,00 ЦАГААС МҮОНТ-ИЙН 1 ДҮГЭЭР СУВГААР, 01 САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН 18.00 ЦАГААС 2 ДУГААР СУВГААР ТУС ТУС ГАРНА.

282 2017/12/06

 

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ОНЫ ШИЛДЭГ ХУУЛЬЧИД  НЭР ДЭВШИГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ УДИРДАМЖ

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ

1.1. Монгол Улсын хууль зүйн салбарт ажиллаж буй хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хууль дээдлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хуульчийн мэргэжлийн үүрэг, ёс зүй, нэр хүндийг өндөрт өргөх чиглэлээр нийгэмд үлгэр дуурайл болж, мэргэжлээрээ манлайлсан, Монголын Хуульчдын холбооны хөгжил, төлөвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй "Оны шилдэг хуульчид”-ыг тодруулахад энэхүү удирдамжийн зорилго оршино.

    ХОЁР. ШАГНАЛЫН ТӨРӨЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ

2.1. Оны шилдэг хуульчдыг дараах төрлөөр шалгаруулна. Үүнд:

                        2.1.1."Шилдэг хуульч-шүүгч”

                        2.1.2. "Шилдэг хуульч-прокурор”

                        2.1.3."Шилдэг хуульч-өмгөөлөгч”

                        2.1.4."Шилдэг хуульч-хуулийн зөвлөх”

                        2.1.5."Шилдэг хуульч-эрдэмтэн”

                        2.1.6."Шилдэг хуульч-нотариатч”

                        2.1.7."Шилдэг про-боно хуульч”

                        2.1.8.”Шилдэг залуу хуульч”

                        2.1.9."Шилдэг хуульч-мэргэжилтэн”

                        2.1.10."Шилдэг өмгөөллийн нөхөрлөл”

                        2.1.11."Шилдэг хороо”

    2.2. Оны шилдэг хуульчдыг дараах байдлаар нэр дэвшүүлнэ.

2.2.1.шилдэг хуульч-шүүгчид Шүүгчдийн хороо 3 хүртэлх шүүгч;

2.2.2.шилдэг хуульч-прокурорт Прокурорын хороо 3 хүртэлх прокурор;  

2.2.3.шилдэг хуульч-өмгөөлөгчид Өмгөөлөгчдийн хороо 3 хүртэлх өмгөөлөгч;

2.2.4.шилдэг про-боно хуульчид Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хороо болон Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх асуудал эрхэлсэн хороо тус бүр 2 хүртэлх хуульч;

2.2.5.шилдэг хуульч-эрдэмтэнд Хуульчдын холбооны чиг үүргийн болон сайн дурын хороо тус бүр 1 хүртэлх хуульч эрдэмтэн;

2.2.6.шилдэг хуульч-хуулийн зөвлөхөд аж ахуйн нэгж, компани нь 1 хүртэлх хуульч;

2.2.7.шилдэг хуульч-нотариатчид Монголын Нотариатчдын танхим 3 хүртэлх нотариатч;

2.2.8.шилдэг хуульч-мэргэжилтэнд төрийн байгууллага 1 хүртэлх хуульч;

2.2.9.шилдэг залуу хуульчид Хуульчдын холбооны сайн дурын хороо тус бүр 2 хүртэлх хуульч;

2.2.10.шилдэг өмгөөллийн нөхөрлөлд Өмгөөллийн нөхөрлөлийн хөгжлийг дэмжих хороо 3 хүртэлх өмгөөллийн нөхөрлөл;

2.2.11.шилдэг хороонд Хуульчдын холбооны хороод өөрийн нэрийг тус тус дэвшүүлнэ.

ГУРАВ. НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИХ ШААРДЛАГА

    3.1.Удирдамжийн 2.2.1-2.2.9-д заасан нэр дэвшигч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.1.1.мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх /уг заалт нь шилдэг залуу хуульчид нэр дэвшигчид хамаарахгүй болно/;

3.1.2.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй эрхэлж байгаа;

3.1.3.хуульчийн мэргэжлийн хариуцлага, ёс зүйн зөрчилгүй байх /тухайн байгууллагын захиргаа, сахилгын арга хэмжээ үүнд хамаарна/;

3.1.4.Хуульчдын холбооны гишүүний үүргийн зөрчилгүй байх;

3.1.5.Хуульчдын холбоо, хорооны үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай оролцсон байх /олон нийтийн арга хэмжээ, хэлэлцүүлэг, хурал, өдөрлөг, сургалт, семинар, бусад ажил/;

    3.2. Зарим нэр дэвшигчид дараах тусгай шаардлагыг хангасан байна.

3.2.1.  "Шилдэг хуульч-эрдэмтэн”-д нэр дэвшигч нь эрх зүйн аль нэг салбар чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг, нэг сэдэвт болон хамтарсан бүтээл гаргаж, бүтээл нь мэргэжлийн сэтгүүл, ном болон хэвлэгдсэн байх, эрх зүйч бэлтгэдэг их, дээд сургуульд багшилж байгаа;

3.2.2 "Шилдэг про-боно хуульч”-д нэр дэвшигч нь тухайн жилд 2-оос доошгүй төлбөрийн чадваргүй иргэнд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн туслалцаа үзүүлсэн байх, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаанд оролцсон байх;

3.2.3 "Шилдэг хуульч-хуулийн зөвлөх”-д нэр дэвшигч нь Монгол Улсад бүртгэлтэй 2016 оноос өмнө үүсгэн байгуулагдсан, ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээд болон Төрийн бус байгууллагад орон тооны хуулийн зөвлөх, хуульчаар ажиллаж байгаа;

3.2.4 "Шилдэг хуульч-мэргэжилтэн”-д нэр дэвшигч нь Төрийн захиргааны аль нэг байгууллагад ажилладаг байх;

3.2.5. ”Шилдэг залуу хуульч”-д нэр дэвшигч нь 35-аас доош насны байх.

    ​3.3. Шилдэг-өмгөөллийн нөхөрлөлд нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагааг Хуульчдын холбооны Өмгөөллийн нөхөрлөлийн хөгжлийг дэмжих хороо зохион байгуулна.

ДӨРӨВ. БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ХҮЛЭЭН АВАХ

    4.1.Шилдэг хуульчид нэр дэвшигчийн бүрдүүлэх материалд дараах бичиг баримтыг хавсаргана.

                        4.1.1. нэр дэвшигчийн анкет /төрийн албан хаагчийн анкет/;

           4.1.2. хоёр хувь цээж зураг /А4 хэмжээтэй/;

                        4.1.3. Тодорхойлолт/ажил олгогчийн тодорхойлолт эсхүл 1-2 хамтран ажиллагчийн тодорхойлолт байх/;

                        4.1.4. хорооны удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр;

                        4.1.5. бусад /зарим нэр дэвшигч нь тусгай шаардлагыг хангасан тухай бусад баримт бичиг/.

4.2.Нэр дэвшигчийн материалыг 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 18.00 цагт багтаан Хуульчдын холбооны 506 тоотод ирүүлнэ. Тамгын газрын мэргэжилтэн нь шаардлага хангасан материалыг хүлээн авна.

ТАВ. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

    5.1.Оны шилдэг хуульч, нөхөрлөл, хороог шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар байгуулна.

    5.2.Тамгын газрын мэргэжилтэн нь удирдамжид заасан шаардлага хангасан нэр дэвшигчдийн материалыг ажлын хэсэгт хүргүүлнэ.

    5.3.Ажлын хэсэг энэхүү удирдамжийн 2.1-т заасан төрөл тус бүрээр шилдгүүдийг шалгаруулахдаа дараах шалгуур үзүүлэлтийг харгалзана.

5.3.1 Удирдамжийн 3 дугаар бүлэгт заасан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангасан эсэх;

5.3.2 Удирдамжийн 3.1.4-т заасан шаардлагыг биелүүлсэн эсэхийг дүгнэхдээ хуульчийн үүргийн биелэлтийг үнэлэхдээ гишүүний татвар, сургалтын багц цагаа цаг тухайд нь төлж, гүйцэтгэдэг эсэхийг харгалзана ;

5.3.3 Хуульчдын холбоо, хорооны чиг үүрэг, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг цаг тухайд нь хэрэгжүүлсэн байх, холбооноос өгсөн үүрэг, даалгаврыг тухай бүр чанартай гүйцэтгэсэн байх;

5.3.4 Хуульчдын холбоо болон өөрийн гишүүнчлэлтэй хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлээр шинэ санаа, санаачлага гаргасан эсэх;

5.3.5 Хууль, дүрэм, журам бусад баримт бичгийн төсөл боловсруулахад оролцсон, уг ажлын хэсэгт орж ажилласан, өөрийн зүгээс санал, дүгнэлт гаргасан байх;                                           

5.3.6 Хуульчдын холбооноос зохион байгуулсан олон улсын болон дотоодын хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн, оролцсон, ном гарын авлага бичсэн, орчуулсан, хуульчдад хичээл, сургалт заасан болон бусад олон нийтийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсон байх.

    5.4. Ажлын хэсгээс хуульчдад шагналыг олгуулахаар холбогдох материалыг хавсарган холбооны Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ.

ЗУРГАА. ШАГНАЛ

  6.1.Шагналд Монголын Хуульчдын холбооны нэрэмжит шагнал буюу Фемида, оны шилдэг хуульчийн өргөмжлөл багтана.

  6.2. Шагналыг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар ФЕМИДА-2017” хуульчдын нэгдсэн шинэ жилийн цэнгүүний үеэр буюу 2017 оны 12 дугаар сар 25-ны өдөр олгоно.

ХОЛБОО БАРИХ: 99529119/Мэргэжилтэн П.Нарантуяа/

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА