ШАЛГАЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЗӨРЧЛИЙН МАТЕРИАЛЫГ ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТАНД ИРҮҮЛДЭГГҮЙ ЗӨРЧИЛ ИЛРЭВ

534 2017/10/09

Баянхонгор аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын газрын эрх бүхий улсын байцаагч нарын  явуулсан зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа хууль тогтоомжид хэрхэн нийцэж байгааг 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар шалгажээ. Шалгалтаар  эрх бүхий улсын байцаагч нар нь хүлээн авсан гомдол мэдээллийг харъяа прокурорын газрын бүртгэлд тусгуулаагүй, шалгаж шийдвэрлэсэн зөрчлийн материалыг прокурорын хяналтанд ирүүлдэггүй, зөрчил шалгаад шийтгэл ногдуулахдаа хуулийн зүйл заалтыг буруу хэрэглэдэг  зэрэг зөрчлүүдийг  илрүүлсэн байна. Шалгалтын дүнг  аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, зөрчлийг арилгуулах, хариуцлага тооцуулах удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахуулахаар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт  прокурорын шаардлага хүргүүлжээ. Мөн зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах эрх бүхий албан тушаалтнууд  шалгалтын дүнг танилцуулж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны үед гарч байгаа алдаа зөрчлийг талаар  болон анхаарах асуудлын талаар харилцан ярилцаж,   сумдын эрх бүхий улсын байцаагч нарт сургалт явуулахаар тогтсон байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА