ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАД ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

262 2017/10/09

 Өмнөговь аймгийн Прокурорын газраас Даланзадгад сумын Засаг даргын дэргэдэх захиргааны зөвлөл нь захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг хууль, журамд заасны дагуу шийдвэрлэж байгаа эсэхийг 2017 оны 1-8 дугаар сар хүртэлх байдлаар шалгажээ. Шалгалт хийхдээ захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг хүлээн авсан бүртгэл, эд зүйлийг хадгалах, устгах, худалдан борлуулах ажиллагаа явуулсан материалыг хянах зэрэг хэлбэрээр шалгасан байна. Шалгалтаар Даланзадгад сумын Засаг даргын дэргэдэх тус зөвлөл нь Сангийн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1995 оны 181/252 дугаар тушаалаар баталсан "Захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох,устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хагуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл”-ийн ажиллах журмын 12-т "Зөвлөл нь сард нэгээс доошгүй удаа хуралдана гэсэн заалтыг тус  зөвлөл хэрэгжүүлж ажиллаагүй,   Захиргааны зөрчлийг шалгасан эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг материалд хавсаргаж хэвшээгүй зөрчил илэрчээ. Мөн Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолоор баталсан "Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох,устгах нийтлэг журам”-ын 2.6-д ...зөвлөл нь улсын орлого болгосон, устгасан эд зүйлийн тайлан мэдээг орон нутгийн холбогдох санхүүгийн байгууллагад мэдээлж ажиллана гэсэн заалт, Сангийн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1995 оны 181/252 дугаар тушаалаар баталсан "Захиргааны журмаар эд зүйл хураах, улсын орлого болгох,устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хагуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл”-ийн ажиллах журмын 18-д "Зөвлөл нь улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-нд холбогдох засаг даргад ажлын явц байдлын талаар танилцуулна гэсэн заалтуудыг тус тус хэрэгжүүлээгүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн тул аймгийн прокурорын газраас  Даланзадгад сумын засаг даргад шаардлага хүргүүлсэн байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА