ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААРХИ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ШАЛГАХ, ТҮҮНД ПРОКУРОР ХЯНАЛТ ТАВИХ ХАРЪЯАЛАЛ

1 301 2016/05/05

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ТУШААЛ

 

  2015 оны 06 сарын 03 өдөр                                                    Дугаар A/67                                                       Улаанбаатар хот 

 

Гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн

хэргийг шалгах, түүнд прокурор хяналт тавих

харъяалал тогтоох тухай

Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.5, 18.1.6, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 193 дугаар зүйлийн 193.1.25 дахь хэсгийг удирдлага болгон ТУШААХ нь:

1. "Авлигатай тэмцэх газар, Тагнуулын ерөнхий газар болон Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах газар, Эрүүгийн цагдаагийн газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар, Төмөр зам, Иргэний агаарын тээврийн цагдаагийн хэлтсээс гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэргийг шалгах, түүнд прокурор хяналт тавих харъяалал”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ тушаалын хавсралтад заагдсан байгууллагуудын хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа нууцын зэрэглэлд хамаарах эрүүгийн хэрэгт Нийслэлийн прокурорын газраас хяналт тавьж байхаар тогтоосугай.

3. Энэ тушаалыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

4. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Улсын Ерөнхий прокурорын 2011 оны 32 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан "Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаа, түүнд тавих прокурорын хяналтын ажилд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн заалтыг дагаж мөрдөх аргачилсан заавар”-ын 91-98 дахь заалт, 2012 оны А/48, 2014 оны А/12 дугаар тушаал, 2015 оны А/33 дугаар тушаалын "Дөрөв”, "Тав”, "Зургаа” дахь хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

5. Энэ тушаалыг прокурорын хяналтын ажилд хэрэгжүүлэх, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах байгууллагад танилцуулан үйл ажиллагаанд нь мөрдүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Аймаг, Нийслэл, Тээвэр, Дүүргийн прокурор, Сум дундын ахлах прокурорт үүрэг болгосугай.

6. Тушаалын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч /Г.Эрдэнэбат/, Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга /Е.Сагсай/ нарт даалгасугай. 

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,

ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН

ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ М.ЭНХ-АМГАЛАН

                                                                                                          Улсын Ерөнхий прокурорын 

2015 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн

                                                                                                  А/67. дугаар тушаалын хавсралт

 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР, ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗАР, ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН

ГАЗАР, ТӨМӨР ЗАМ, ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСЭЭС ГЭМТ ХЭРГИЙН

ТАЛААРХИ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ШАЛГАХ, ТҮҮНД ПРОКУРОР ХЯНАЛТ

ТАВИХ ХАРЪЯАЛАЛ

Байгууллагын нэр

Эрүүгийн хэрэг шалгах харъяалал

Прокурор хяналт тавих харъяалал

1

Авлигатай тэмцэх газар

1.1

Нийслэлд үйлдэгдсэн Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар харъяалуулсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

Нийслэлийн прокурорын газар

 

1.2

Аймагт үйлдэгдсэн төрийн өндөр албан тушаалтан, шүүгч, прокурор, цагдаагийн алба хаагч, Засгийн газраас томилогддог төрийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга, захирал нарт холбогдох Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар харъяалуулсан гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

2

Тагнуулын ерөнхий газар

2.1

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар харъяалуулсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

Нийслэлийн прокурорын газар

 

Мөрдөн байцаагч орон нутагт суурин ажиллаж байгаа аймаг, сум дундын прокурорын газар

3

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах газар

3.1

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй "Хүнийг санаатай алах” /Эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

3.2

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй "Хүчиндэх” /Эрүүгийн хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.3/ эрүүгийн хэрэг;

3.3

Гадаадын иргэний үйлдсэн, бусад улсаас шилжүүлэн ирүүлсэн, гадаад улсад Монгол улсын иргэний үйлдсэн хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.4

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон "Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх” /Эрүүгийн хуулийн 148 дугаар зүйлийн 148.4/ эрүүгийн хэрэг;

3.5

"Агаар бохирдуулах”/Эрүүгийн хуулийн 202 дугаар зүйлийн 202.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

3.6

"Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих /Эрүүгийн хуулийн 203 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.7

Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих /Эрүүгийн хуулийн 204 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.8

"Байгаль орчныг бохирдуулах” /Эрүүгийн хуулийн 205 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.9

"Химийн гаралтай хорт бодис, үйлдвэрлэлийн хог хаягдал цэвэрлэх, тээвэрлэх, булшлах журам зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 206 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.10

"Газрын хөрс, усыг бохирдуулах” /Эрүүгийн хуулийн 207 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.11

"Усны тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 208 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.12

"Ургамлын өвчин, хортон амьтантай тэмцэх талаар тогтоосон журам зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 209 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.13

"Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 211 дүгээр зүйлийн 211.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.14

"Байгалийн ургамлын тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 212 дугаар зүйл/гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.15

"Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 2141.2 дахь хэсэг/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.16

"Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох” /Эрүүгийн хуулийн 214 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

3.17

Байгалийн тэнцэл алдагдуулах /Эрүүгийн хуулийн 304 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

3.18

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон аймагт үйлдэгдсэн 3.5-3.17-т заасан эрүүгийн хэрэг;

Хяналт тавих харъяалал тогтоосон прокурорын газар

 

3.19

Шүүгч, прокурор, цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн ЭБШХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-т зааснаас бусад хүндэвтэр, хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

-Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн шүүгч, прокурор, цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой ЭБШХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-т зааснаас бусад эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

3.20

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон 3 ба түүнээс дээш аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэр дамжин үйлдэгдсэн "Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.4/ эрүүгийн хэрэг;

4

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн газар

 

4.1

"Банкны тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.2

"Үнэт цаасны тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 158 дугаар зүйлийн 158.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.3

"Даатгалын тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 1581 дугаар зүйлийн 1581.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.4

"Аудитын тухай хууль тогтоомж зөрчих”/Эрүүгийн хуулийн 159 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.5

"Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 160 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.6

"Татвар төлөхөөс зайлсхийх” /Эрүүгийн хуулийн 166 дугаар зүйлийн 166.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.7

"Мөнгө угаах” /Эрүүгийн хуулийн 1661 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.8

Тус газраас гүйцэтгэх ажлын шугамаар баримтжуулан илрүүлсэн "Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх” /Эрүүгийн 175 дугаар зүйлийн 175.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.9

"Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, онцгой албан татварын тэмдгийг хуурамчаар үйлдэх, ашиглах, борлуулах” /Эрүүгийн хуулийн 176 дугаар зүйлийн 176.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.10

"Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, хэтрүүлэх, хэрэгжүүлэхгүй байх” /Эрүүгийн хуулийн 294 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.11

Тус газраас гүйцэтгэх ажлын шугамаар баримтжуулан илрүүлсэн "Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 150 дугаар зүйлийн 150.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.12

Тус газраас гүйцэтгэх ажлын шугамаар баримтжуулан илрүүлсэн "Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх” /Эрүүгийн хуулийн 148 дугаар зүйлийн 148.4/ эрүүгийн хэрэг;

4.13

"Хүний цус, эд эрхтэнг хууль бусаар авах” /Эрүүгийн хуулийн 101 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.14

"Хүний цус, эд эрхтэнг шаардлага хангаагүй нөхцөлд бэлтгэх, шилжүүлэн суулгах” /Эрүүгийн хуулийн 102 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.15

"Дархлалын олдмол хомсдолын өвчин халдаах” /Эрүүгийн хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.3 дахь хэсэг/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.16

"Хүн хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 108 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

Нийслэлийн прокурорын газар

4.17

"Хүнийг хууль бусаар хорих” /Эрүүгийн хуулийн 109 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.18

"Хүн барьцаалах” /Эрүүгийн хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.2, 112.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.19

"Хүн худалдаалах” /Эрүүгийн хуулийн 113 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

4.20

Тус газраас илрүүлсэн, гадаад улсаас шилжүүлэн ирүүлсэн, Монгол Улсын иргэний гадаад улсад үйлдсэн, гадаадын иргэний үйлдсэн "Биеэ үнэлэхэд бусдыг татан оролцуулах, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах” /Эрүүгийн хуулийн 124 дүгээр зүйлийн 124.2/ эрүүгийн хэрэг;

-Мөн зүйлийн 124.3-т заасан гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.21

"Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд оролцох” /Эрүүгийн хуулийн 182 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.22

"Галт зэвсэг, байлдааны хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар хийж бэлтгэх, хадгалах, авч явах, борлуулах, үйлдвэрлэх” /Эрүүгийн хуулийн 185 дугаар зүйлийн 185.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.23

"Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, хордуулах, цацраг идэвхт, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 188 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.24

Тус газраас илрүүлсэн, гадаад улсаас шилжүүлж ирүүлсэн, гадаад улсад Монгол Улсын иргэний үйлдсэн "Бусдын эд хөрөнгийг авахаар далайлган сүрдүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 149 дүгээр зүйлийн 149.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.25

ар тамхи, мансууруулах бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх /Эрүүгийн хуулийн 188 дугаар зүйлийн 188.2, 188.3, 188.4/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.26

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодистой холбоотой /Эрүүгийн хуулийн 192-196 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.27

"Хүчтэй үйлчлэх болон хорт бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах/Эрүүгийн хуулийн 200 дугаар зүйлийн 200.2, 200.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.28

"Компьютерийн мэдээлэл, програмыг өөрчлөх, эвдэх, суйтгэх” /Эрүүгийн хуулийн 226 дугаар зүйлийн 226.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.29

"Компьютерийн мэдээллийг хууль бусаар олж авах” /Эрүүгийн хуулийн 227 дугаар зүйлийн 227.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.30

"Компьютерийн мэдээллийн сүлжээнд хууль бусаар нэвтрэх тусгай хэрэгсэл бэлтгэх, борлуулах” /Эрүүгийн хуулийн 228 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.31

"Нянтай програм зохион бүтээх, ашиглах, тараах” /Эрүүгийн хуулийн 229 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.32

Цахим орчинд үйлдэгдсэн "Садар самууныг сурталчлах” /Эрүүгийн хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.33

Цахим орчинд үйлдэгдсэн "Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 140 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.34

Цахим орчинд үйлдэгдсэн "Иргэний захидал харилцааны нууц, халдашгүй байдлыг зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.35

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн 4.1-4.10, 4.13-4.23, 4.25-4.34-т заасан эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Хяналт тавих харъяалал тогтоосон дүүргийн прокурорын газар

5

 

 

 

 

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Нийслэлийн прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, 2 ба түүнээс дээш дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.4/ эрүүгийн хэрэг;

 

5.2

Гадаад оронд үйлдэгдсэн, гадаад улсаас шилжүүлж ирүүлсэн хөнгөн, хүндэвтэр гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

5.3

Тус газраас илрүүлсэн халаасны хулгайн үйлдэл бүхий "Бусдын эд зүйлийг хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.1/эрүүгийн хэрэг;

 

5.4

Нийслэлийн прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Хүнийг санаатай алах” /Эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

Хяналт тавих харъяалал тогтоосон дүүргийн прокурорын газар

5.5

Нийслэлийн прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Хүчиндэх” /Эрүүгийн хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

5.6

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 215 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тээврийн прокурорын газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тээврийн прокурорын газар

 

5.7

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Жолооч зам тээврийн осол гарсан газрыг санаатай орхиж зугатаах” /Эрүүгийн хуулийн 216 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.8

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Тээврийн хэрэгсэл, зам харилцааны төхөөрөмжийг чанаргүй засварлах, ашиглалтанд оруулах” /Эрүүгийн хуулийн 218 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.9

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Тээврийн хэрэгсэл, зам харилцааны төхөөрөмжийг эвдэх гэмтээх” /Эрүүгийн хуулийн 219 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.10

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг ажилд гаргах, жолоодох эрхгүй хүнээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулах” /Эрүүгийн хуулийн 220 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.11

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Согтуурсан буюу мансуурсан хүнээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулах” /Эрүүгийн хуулийн 221 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

5.12

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Жолоогоо бусдад шилжүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 222 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.13

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Авто тээврийн хэрэгслийг авч зугатаах” /Эрүүгийн хуулийн 223 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6

Төмөр замын Цагдаагийн хэлтэс

6.1

Төмөр замын тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6.2

Төмөр замын объект /Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 3.1.1/ болон суудлын, ачааны галт тэргэн дотор гарсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6.3

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх Төмөр замын байгууллагын өмчлөх эрхэд халдсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6.4

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон Нийслэлээс бусад нутаг дэвсгэр дэх Төмөр замын байгууллагын өмчлөх эрхэд халдсан эрүүгийн хэрэг;

7

Иргэний агаарын тээврийн Цагдаагийн хэлтэс

7.1

Агаарын тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

7.2

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Олон улсын Чингис хаан нисэх онгоцны буудал, түүний орчмын агаарын тээврийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн обьект, газар, агаарын хөлөгт гарсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

7.3

Монгол Улсын хилийн гадна байгаа тус улсын төрийн далбаа мандуулсан усан онгоц, агаарын хөлөгт гарсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

7.4

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон Нийслэлээс бусад нутаг дэвсгэр дэх Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон агаарын тээврийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчлөх эрхэд халдсан эрүүгийн хэрэг;

 

/2015 оны А/82 дугаарын тушаалаар Прокурорын хяналт гэсэн хэсэгт Дүүргийн 1,2 дугаар Прокурорын газар гэснийг Тухайн Дүүргийн прокурорын газар гэж өөрчилсөн/

Улсын Ерөнхий прокурорын

2015 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн

А/67. дугаар тушаалын хавсралт 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР, ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗАР, ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН

ГАЗАР, ТӨМӨР ЗАМ, ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСЭЭС ГЭМТ ХЭРГИЙН

ТАЛААРХИ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ШАЛГАХ, ТҮҮНД ПРОКУРОР ХЯНАЛТ

ТАВИХ ХАРЪЯАЛАЛ

Байгууллагын нэр

Эрүүгийн хэрэг шалгах харъяалал

Прокурор хяналт тавих харъяалал

1

Авлигатай тэмцэх газар

1.1

Нийслэлд үйлдэгдсэн Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар харъяалуулсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

Нийслэлийн прокурорын газар

 

1.2

Аймагт үйлдэгдсэн төрийн өндөр албан тушаалтан, шүүгч, прокурор, цагдаагийн алба хаагч, Засгийн газраас томилогддог төрийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга, захирал нарт холбогдох Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар харъяалуулсан гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

2

Тагнуулын ерөнхий газар

2.1

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар харъяалуулсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

Нийслэлийн прокурорын газар

 

Мөрдөн байцаагч орон нутагт суурин ажиллаж байгаа аймаг, сум дундын прокурорын газар

3

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах газар

3.1

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй "Хүнийг санаатай алах” /Эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

3.2

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй "Хүчиндэх” /Эрүүгийн хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.3/ эрүүгийн хэрэг;

3.3

Гадаадын иргэний үйлдсэн, бусад улсаас шилжүүлэн ирүүлсэн, гадаад улсад Монгол улсын иргэний үйлдсэн хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.4

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон "Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх” /Эрүүгийн хуулийн 148 дугаар зүйлийн 148.4/ эрүүгийн хэрэг;

3.5

"Агаар бохирдуулах”/Эрүүгийн хуулийн 202 дугаар зүйлийн 202.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

3.6

"Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих /Эрүүгийн хуулийн 203 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.7

Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих /Эрүүгийн хуулийн 204 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.8

"Байгаль орчныг бохирдуулах” /Эрүүгийн хуулийн 205 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.9

"Химийн гаралтай хорт бодис, үйлдвэрлэлийн хог хаягдал цэвэрлэх, тээвэрлэх, булшлах журам зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 206 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.10

"Газрын хөрс, усыг бохирдуулах” /Эрүүгийн хуулийн 207 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.11

"Усны тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 208 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.12

"Ургамлын өвчин, хортон амьтантай тэмцэх талаар тогтоосон журам зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 209 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.13

"Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 211 дүгээр зүйлийн 211.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.14

"Байгалийн ургамлын тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 212 дугаар зүйл/гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.15

"Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 2141.2 дахь хэсэг/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

3.16

"Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох” /Эрүүгийн хуулийн 214 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

3.17

Байгалийн тэнцэл алдагдуулах /Эрүүгийн хуулийн 304 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

3.18

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон аймагт үйлдэгдсэн 3.5-3.17-т заасан эрүүгийн хэрэг;

Хяналт тавих харъяалал тогтоосон прокурорын газар

 

3.19

Шүүгч, прокурор, цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн ЭБШХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-т зааснаас бусад хүндэвтэр, хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

-Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн шүүгч, прокурор, цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой ЭБШХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-т зааснаас бусад эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

3.20

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон 3 ба түүнээс дээш аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэр дамжин үйлдэгдсэн "Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.4/ эрүүгийн хэрэг;

4

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн газар

 

4.1

"Банкны тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.2

"Үнэт цаасны тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 158 дугаар зүйлийн 158.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.3

"Даатгалын тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 1581 дугаар зүйлийн 1581.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.4

"Аудитын тухай хууль тогтоомж зөрчих”/Эрүүгийн хуулийн 159 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.5

"Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль тогтоомж зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 160 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.6

"Татвар төлөхөөс зайлсхийх” /Эрүүгийн хуулийн 166 дугаар зүйлийн 166.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.7

"Мөнгө угаах” /Эрүүгийн хуулийн 1661 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.8

Тус газраас гүйцэтгэх ажлын шугамаар баримтжуулан илрүүлсэн "Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх” /Эрүүгийн 175 дугаар зүйлийн 175.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.9

"Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, онцгой албан татварын тэмдгийг хуурамчаар үйлдэх, ашиглах, борлуулах” /Эрүүгийн хуулийн 176 дугаар зүйлийн 176.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.10

"Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, хэтрүүлэх, хэрэгжүүлэхгүй байх” /Эрүүгийн хуулийн 294 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.11

Тус газраас гүйцэтгэх ажлын шугамаар баримтжуулан илрүүлсэн "Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 150 дугаар зүйлийн 150.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.12

Тус газраас гүйцэтгэх ажлын шугамаар баримтжуулан илрүүлсэн "Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэх” /Эрүүгийн хуулийн 148 дугаар зүйлийн 148.4/ эрүүгийн хэрэг;

4.13

"Хүний цус, эд эрхтэнг хууль бусаар авах” /Эрүүгийн хуулийн 101 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.14

"Хүний цус, эд эрхтэнг шаардлага хангаагүй нөхцөлд бэлтгэх, шилжүүлэн суулгах” /Эрүүгийн хуулийн 102 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.15

"Дархлалын олдмол хомсдолын өвчин халдаах” /Эрүүгийн хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.3 дахь хэсэг/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.16

"Хүн хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 108 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

Нийслэлийн прокурорын газар

4.17

"Хүнийг хууль бусаар хорих” /Эрүүгийн хуулийн 109 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.18

"Хүн барьцаалах” /Эрүүгийн хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.2, 112.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.19

"Хүн худалдаалах” /Эрүүгийн хуулийн 113 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

4.20

Тус газраас илрүүлсэн, гадаад улсаас шилжүүлэн ирүүлсэн, Монгол Улсын иргэний гадаад улсад үйлдсэн, гадаадын иргэний үйлдсэн "Биеэ үнэлэхэд бусдыг татан оролцуулах, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах” /Эрүүгийн хуулийн 124 дүгээр зүйлийн 124.2/ эрүүгийн хэрэг;

-Мөн зүйлийн 124.3-т заасан гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.21

"Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд оролцох” /Эрүүгийн хуулийн 182 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.22

"Галт зэвсэг, байлдааны хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар хийж бэлтгэх, хадгалах, авч явах, борлуулах, үйлдвэрлэх” /Эрүүгийн хуулийн 185 дугаар зүйлийн 185.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.23

"Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, хордуулах, цацраг идэвхт, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 188 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.24

Тус газраас илрүүлсэн, гадаад улсаас шилжүүлж ирүүлсэн, гадаад улсад Монгол Улсын иргэний үйлдсэн "Бусдын эд хөрөнгийг авахаар далайлган сүрдүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 149 дүгээр зүйлийн 149.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

Нийслэлийн прокурорын газар

4.25

ар тамхи, мансууруулах бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх /Эрүүгийн хуулийн 188 дугаар зүйлийн 188.2, 188.3, 188.4/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.26

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодистой холбоотой /Эрүүгийн хуулийн 192-196 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.27

"Хүчтэй үйлчлэх болон хорт бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах/Эрүүгийн хуулийн 200 дугаар зүйлийн 200.2, 200.3/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.28

"Компьютерийн мэдээлэл, програмыг өөрчлөх, эвдэх, суйтгэх” /Эрүүгийн хуулийн 226 дугаар зүйлийн 226.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

4.29

"Компьютерийн мэдээллийг хууль бусаар олж авах” /Эрүүгийн хуулийн 227 дугаар зүйлийн 227.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.30

"Компьютерийн мэдээллийн сүлжээнд хууль бусаар нэвтрэх тусгай хэрэгсэл бэлтгэх, борлуулах” /Эрүүгийн хуулийн 228 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.31

"Нянтай програм зохион бүтээх, ашиглах, тараах” /Эрүүгийн хуулийн 229 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.32

Цахим орчинд үйлдэгдсэн "Садар самууныг сурталчлах” /Эрүүгийн хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.33

Цахим орчинд үйлдэгдсэн "Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 140 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.34

Цахим орчинд үйлдэгдсэн "Иргэний захидал харилцааны нууц, халдашгүй байдлыг зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2/ гэмт хэргийн талаархи гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

4.35

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, аймагт үйлдэгдсэн 4.1-4.10, 4.13-4.23, 4.25-4.34-т заасан эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

Хяналт тавих харъяалал тогтоосон дүүргийн прокурорын газар

5

 

 

 

 

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Нийслэлийн прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, 2 ба түүнээс дээш дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.4/ эрүүгийн хэрэг;

 

5.2

Гадаад оронд үйлдэгдсэн, гадаад улсаас шилжүүлж ирүүлсэн хөнгөн, хүндэвтэр гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

Тухайн Дүүргийн прокурорын газар

5.3

Тус газраас илрүүлсэн халаасны хулгайн үйлдэл бүхий "Бусдын эд зүйлийг хулгайлах” /Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйлийн 145.1/эрүүгийн хэрэг;

 

5.4

Нийслэлийн прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Хүнийг санаатай алах” /Эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2/ эрүүгийн хэрэг;

 

 

Хяналт тавих харъяалал тогтоосон дүүргийн прокурорын газар

5.5

Нийслэлийн прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Хүчиндэх” /Эрүүгийн хуулийн 126 дугаар зүйлийн 126.3/ эрүүгийн хэрэг;

 

5.6

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих” /Эрүүгийн хуулийн 215 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тээврийн прокурорын газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тээврийн прокурорын газар

 

5.7

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Жолооч зам тээврийн осол гарсан газрыг санаатай орхиж зугатаах” /Эрүүгийн хуулийн 216 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.8

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Тээврийн хэрэгсэл, зам харилцааны төхөөрөмжийг чанаргүй засварлах, ашиглалтанд оруулах” /Эрүүгийн хуулийн 218 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.9

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Тээврийн хэрэгсэл, зам харилцааны төхөөрөмжийг эвдэх гэмтээх” /Эрүүгийн хуулийн 219 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.10

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг ажилд гаргах, жолоодох эрхгүй хүнээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулах” /Эрүүгийн хуулийн 220 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.11

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Согтуурсан буюу мансуурсан хүнээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулах” /Эрүүгийн хуулийн 221 дүгээр зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

 

5.12

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Жолоогоо бусдад шилжүүлэх” /Эрүүгийн хуулийн 222 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

5.13

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутагт дэвсгэрт үйлдэгдсэн "Авто тээврийн хэрэгслийг авч зугатаах” /Эрүүгийн хуулийн 223 дугаар зүйл/ гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6

Төмөр замын Цагдаагийн хэлтэс

6.1

Төмөр замын тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6.2

Төмөр замын объект /Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 3.1.1/ болон суудлын, ачааны галт тэргэн дотор гарсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6.3

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх Төмөр замын байгууллагын өмчлөх эрхэд халдсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

6.4

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон Нийслэлээс бусад нутаг дэвсгэр дэх Төмөр замын байгууллагын өмчлөх эрхэд халдсан эрүүгийн хэрэг;

7

Иргэний агаарын тээврийн Цагдаагийн хэлтэс

7.1

Агаарын тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

7.2

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Олон улсын Чингис хаан нисэх онгоцны буудал, түүний орчмын агаарын тээврийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн обьект, газар, агаарын хөлөгт гарсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

7.3

Монгол Улсын хилийн гадна байгаа тус улсын төрийн далбаа мандуулсан усан онгоц, агаарын хөлөгт гарсан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэг;

7.4

Улсын Ерөнхий прокурорын газраас шалгах харъяалал тогтоосон Нийслэлээс бусад нутаг дэвсгэр дэх Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон агаарын тээврийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчлөх эрхэд халдсан эрүүгийн хэрэг;

 

/2015 оны А/82 дугаарын тушаалаар Прокурорын хяналт гэсэн хэсэгт Дүүргийн 1,2 дугаар Прокурорын газар гэснийг Тухайн Дүүргийн прокурорын газар гэж өөрчилсөн/

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА