БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРУУД ЦАГДААГИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

370 2017/09/18

Баянгол дүүргийн прокурорын газраас тус дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн нийт албан хаагчдад  хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх хэргийн төрөл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 17.5 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргүүдэд заасан ял шийтгэлийн төрлүүд, хялбаршуулсан журмаар хэрэг шалгах хугацаа, яллагдагчийн хүсэлтэд тусгагдвал зохих зүйлүүд болон дээрх хэрэгт нотлох баримтуудыг хэрхэн цуглуулж, бэхжүүлэх онцлог зэргийн талаар 3 цагийн сургалт зохион байгуулжээ. Тус  дүүргийн ерөнхий прокурорын орлогч Т.Мөнхжаргал, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих 2 дугаар хэлтсийн дарга Б.Долгион нар шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/96 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын аргачилсан заавар”-ыг хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа хүндрэл, бэрхшээлтэй асуудлуудын талаар,  тухайлбал: Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч нараас хэргийн талаар нотолбол зохих асуудлуудыг хэрхэн шалгаж тогтоох, хэрэг бүртгэлт явуулж байгаа хэргүүдээс яллагдагчаар татагдсан эзэн холбогдогчтой хэргүүдийг мөрдөн байцаах тасагт шилжүүлэх асуудлын талаар мөрдөн байцаах тасгийн дарга, эрүүгийн цагдаагийн тасгийн ахлах мөрдөгч, мөрдөгч нарт үүрэг, чиглэл өгч учирч буй  асуудлуудын талаар харилцан ярилцан гаргасан саналыг хүлээн авч ажиллажээ. Цагдаагийн хэлтсийн мөрдөгч нараас эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад мөрдөгч хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж  мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах үед сэжигтэнд таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч болохгүй учраас дуудсан цагт ирэхгүй саад учруулж байна, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн болон Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч нар нь Зөрчлийн хуульд заасан гомдол, мэдээллүүдийг хүлээн авч зөрчлийн хэрэг нээж материалжуулан шалгаж, шийдвэрлэж байгаа нь хэрэг бүртгэлт, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа хэргүүдийг түргэн шуурхай, бүрэн бодитой явуулахад саад болж байгаа зэрэг санал хүсэлтүүдийг гаргасан байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА