БУЛГАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР ХАМТАРСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

243 2017/09/18

Булган аймгийн прокурорын газраас аймгийнхаа Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасаг, эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч нартай хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ. Хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөнөөр Монгол Улсын Их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар батлагдсан заавар, журмын хэрэгжилтийн асуудлыг авч хэлэлцсэн байна. Энэ үеэр Тухайлбал тус прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч, хууль цаазын ахлах зөвлөх Ж.Болорпүрэв нь Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 сарын 27-ны өдрийн А/59 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан " Мөрдөн шалгах ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт, загвар”-ын хэрэгжилт буюу прокурор, мөрдөгч нараас үйлдэж байгаа зарим эрх зүйн хэлбэрийн хууль зүйн үндэслэл, агуулгыг шалгаж илэрсэн зөрчил, дутагдал цаашид гаргахгүй таслан зогсоох, анхаарах асуудлын талаар хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөнд оролцсон нийт мөрдөгч нарт үүрэг чиглэл, өгчээ. Хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөнөөс дээрх шалгалтын дүнг үндэслэн аймгийн цагдаагийн газраас сумдад ажиллаж буй нийт мөрдөгч нарт ажил сайжруулах, анхаарах асуудлын талаар чиглэл хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Мөн шалгалтын дүнг Аймгийн ерөнхий прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, тус зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийн дагуу прокуроруудад болон мөрдөгч нарт Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны 08 сарын 22-ны өдрийн А/96 дугаар тушаалаар баталсан "Мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын аргачилсан заавар” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, хууль болон Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалын биелэлтийг нэг мөр хангаж, хэрэгжүүлж ажиллах үүргийг өгчээ.  Түүнчлэн тус хамтарсан уулзалтаар Монгол Улсын Их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг тус орон нутагт хэрэгжүүлэхэд учирч буй бэрхшээл, бусад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжуудтай зөрчилдөж байгаа эсэх асуудлаар санал солилцож, прокурор, мөрдөгч нараас гарсан саналыг нэгтгэн дүгнэж дээд шатны газарт танилцуулахаар шийдвэрлэжээ.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА