ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ХУУЛИУДЫГ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГААГ ШАЛГАЖЭЭ

556 2017/09/07

 Нийслэлийн Багануур дүүргийн прокурорын газраас гуравдугаар улиралд хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Улсын Ерөнхий прокурорын газраас баталсан эрх зүйн хэлбэрүүдийг эрх бүхий албан тушаалтнууд хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг шалгасан байна. Шалгалтаар хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн тогтоол, эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тухай санал, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хугацаа сунгах мөрдөгчийн   санал, хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан хэрэг,   зөрчлийн хэрэг, хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд шийдсэн зөрчлийн материалыг шалгалтад хамруулж эрх зүйн хэлбэрийн хууль зүйн үндэслэлд дүгнэлт хийжээ. Дээрх шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчил дутагдал, анхаарах асуудлын талаар дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэгч, мөрдөгч, хэсгийн байцаагч, хорооны цагдаа нарт "Тогтоол, санал, тэмдэглэлийн хууль зүйн үндэслэл” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг явуулсан байна.  Хууль хэрэгжүүлэх явцад гаргасан зөрчлүүдийн шалтгаан нь хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нарыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаагүй, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах албаны дарга нь хуулиар олгогдсон эрх хэмжээгээ хэрэгжүүлээгүйтэй шууд холбоотой гэж дүгнээд удирдлага зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээ авахуулахаар прокурорын шаардлага бичжээ. 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА