СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ХЭЛТЭС, АЛБАДЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

251 2017/09/01

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газраас хяналт тавих зөрчлийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, хуульд заасан хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтны эрх үүрэг, албан тушаалтнаас гарах эрх зүйн хэлбэр, мөн бүртгэл судалгаа хөтлөх явцад гарч болзошгүй хүндрэл бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх, санал, тайлбар, хүсэлтүүдийг хуулийн болон албан хэрэг хөтлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй үйлдэж хэвших талаар сургалт зохион байгуулжээ. Сургалтыг тус дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч мэдээлэл хийж, ахлах прокурор Б.Соёлсайхан, хяналтын прокурор Б.Цэцэгмаа нар Зөрчлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, зөрчлийн хяналтын явцад болон бүртгэл хөтлөхөд илэрч буй зөрчлийн талаар болон зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд хэлтэс албадын удирдах ажилтнууд, прокурорын байгууллагын хамтын ажиллагаа сэдвүүдээр 2 цагийн сургалт оржээ. Дээрх сургалтанд Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтэс, Татварын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Цэргийн штаб, Хүнс, Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Шийдвэр гүйцэтгэх алба, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 26 удирдах албан тушаалтан оролцож санал, хүсэлт гаргасан ба цаашид зөрчлийн хэргийн бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх, холбогдох судалгааг ямар хэлбэрээр хийх талаар эрх бүхий албан тушаалтнуудад дахин сургалт зохион байгууллахаар шийдвэрлэсэн байна.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА