БУЛГАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР ЗАРИМ СУМДАД ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР СУРГАЛТ, ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙЖЭЭ

256 2017/08/28

Булган аймгийн Прокурорын газраас Сэлэнгэ, Хангал сум, Хялганат тосгоны  иргэдэд Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл, танилцуулга хийж, шинээр мөрдөгдөж буй эрх зүйн зохицуулалтын талаар яриа таниулга хийсэн бөгөөд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж, зөвлөмж, гарын авлага тараасан байна. Сургалтанд болон яриа таниулгад Сэлэнгэ сумын 59, Хангал сумын 35, Хялганат тосгоны 24 иргэнийг  хамрагджээ. Сургалтын үеэр тус Прокурорын газрын тамгын хэлтсийн дарга М.Сайнзаяа иргэдэд Булган аймгийн Прокурорын газрын 2017 оны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар товч мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ тус аймгийн эрүүгийн нөхцөл байдлыг эхний хагас жилийн байдлаар сум тус бүрээр судласан судалгааны дүнгийн талаар, "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, рхидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн шинээр мөрдөгдөх "Эрүүгийн хуулийн онцлог зүйл заалтууд”, "Зөрчлийн тухай хуулийн онцлог зүйл заалт”, "Замын хөдөлгөөнд оролцогчдод анхаарвал зохих 18 заалт”-ын талаар сургалт, мэдээ, мэдээлэл өгч, яриа таниулга хийсэн бөгөөд иргэд гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл болон өргөдөл, гомдлыг прокурорын байгууллагад хэрхэн гаргах талаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаа. Тухайн сургалтанд хамрагдсан 118 иргэдэд байгууллагын танилцуулга, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиар санамж, зөвлөмж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулиар нийт 850 гаруй гарын авлага, тараах материал бэлтгэн өгч хууль сурталчилсан байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА