ХОРИХ 457 ДУГААР АНГИД ЯЛ ЭДЭЛЖ БУЙ ХОРИГДЛУУДЫН ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА ХУУЛЬ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ДАГУУ ЯВАГДАЖ БАЙГАА ЭСЭХИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

312 2017/08/18

Ховд аймгийн прокурорын газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба- Хорих 457 дугаар ангид ял эдэлж буй хоригдлуудыг хөдөлмөрлүүлэхдээ Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон заавар журамд заасны дагуу ажиллуулж, хоригдлуудын хөдөлмөр, хөдөлмөрийн хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны журам зөрчигдөж байгаа эсэхийг шалгасан байна. Шалгалтанд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Хишигтийг оролцуулан Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба-Хорих 457 дугаар ангид хорих ял эдэлж буй хоригдлуудын гэрээгээр ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжийг хамруулжээ.

Шалгалтаар хоригдлуудын хөдөлмөрийн чанарт тохирсон цалин хөлсийг бүрэн олгосон 10 хоригдлуудын нэрийн дансны мэдээллийг хорих 457 дугаар ангийн нягтлан сар бүр нэрийн дансны үлдэгдлийг сар бүр мэдээлж, гэрээгээр ажиллаж байгаа болон ангийн аж ахуйн үйлчилгээнд ажиллаж байгаа хоригдлуудад хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг хууль тогтоомжийн дагуу тогтмол өгч хэвшсэн байгаа бөгөөд 2017 оны эхний 7 сард хоригдлуудын нэрийн данснаас 11 хоригдлын 3994003 төгрөгийг тухайн хоригдлын гэмт хэргийн улмаас иргэд байгууллагад учруулсан хохирлыг барагдуулсан байна. Шалгалтаар суллагдсан хоригдлуудын нэрийн дансан дахь мөнгийг хүлээлгэн өгч дансны хаалт хийдэггүй, гэрээгээр болон дотоод аж ахуй үйлчилгээнд ажиллаж байгаа хоригдлуудад хорих ангийн зүгээс болон гэрээгээр ажиллуулж байгаа аж ахуй нэгжээс өдөр бүр аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулж тэмдэглэл үйлдсэн байгаа боловч зааварчилгааг шаардлагын хэмжээнд өгдөггүй зөрчил илэрснийг арилгуулжээ.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА