НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛТСЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

362 2017/08/03

Нийслэлийн прокурорын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс тус прокурорын газрын хяналтын харьяа нийт 12 байгууллагын 620 гаруй зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудад 32 цагийн сургалтыг зохион байгуулжээ. Тодруулж хэлбэл, сургалтад Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар, Улаанбаатар  хотын гаалийн  газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо,  Тагнуулын Ерөнхий газар, Нийслэлийн тагнуулын газар, Төрийн тусгай хамгаалалтын газар,  Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газар, Хэрэг бүртгэх албаны албан хаагчид хамрагдсан байна. Сургалтын гол зорилго нь шинээр батлагдан хэрэгжиж буй Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн ойлголт, зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, түүнд тавих прокурорын хяналт, зөрчил шүүхээр хянан шийдвэрлэхэд эрх бүхий албан тушаалтнаас анхаарах асуудлууд, хуулийн  хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Улсын Ерөнхий прокурор болон ХЗДХ-ийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан журмуудыг танилцуулах, зөрчил шалган шийдвэрлэх харьяалал, эрх хязгаарлах арга хэмжээ, албадлагын арга хэмжээ, эрх зүйн баримтуудыг хэрхэн хэрэглэх талаар эрх бүхий албан тушаалтнуудад мэдлэг, мэдээлэл өгөх, хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, ойлгомжгүй зарим асуудлуудын талаар харилцан ярилцаж, санал, хүсэлтийг бичгээр авч дээд шатны прокурорт танилцуулж шийдвэрлэхэд чиглэгджээ.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА