ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН 145 СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ХИЙВ

300 2017/06/05

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас Асгат, Халзан, Сүхбаатар сумдын Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 145 сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийж харилцан ярилцлага зохион байгуулжээ. Мөн тус сургалтын дараа дээрх сумдын Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжийн нийт 132 ажилтан албан хаагчдад "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-ийн талаарх сургалтыг зохион байгуулсан байна. Тус аймгийн прокурорын газраас сургалт зохион байгуулахын зэрэгцээ 2017 оны 2 дугаар улирлын ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Асгат, Халзан, Сүхбаатар сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 2017 оны эхний 4 сарын байдлаар хийсэн ажлыг шалгажээ. Шалгалтаар  сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлүүд төлөвлөсөн ажлуудыг хийж гүйцэтгээгүй, хуралдаагүй, төлөвлөгөөний биелэлтийг тухай бүр тооцдоггүй зэрэг байдлууд тогтоогдож шалгалтын мөрөөр зөвлөмж хүргүүлэх, нэр бүхий зарим салбар зөвлөлийн сонсголыг  аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Шалгалт, судалгаа болон яриа таниулга хийх ажлыг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулжээ.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА