“ЗӨВ АМЬДРАЛ” СУРГАЛТ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

232 2017/05/15

Завхан аймгийн прокурорын газраас аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Улиастай сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Цагдаагийн газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Завханхангай орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран "Зөв амьдрал” сургалт соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулжээ. Дээрх арга хэмжээнд Завхан аймгийн Улиастай сумын Жинст, Жаргалант, Чигэстэй, Богдын гол, өлзийт, Товцог зэрэг 6 багийн 90 гаруй иргэдийг оролцсон байна. Арга хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын шинээр батлагдсан хууль тогтоожийг иргэдэд сурталчилж, иргэдийн нийгмийн идэвхи эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн тулд  Улиастай сумын 6 багийн иргэдийн дунд "Нэг минут- нэг мэдээлэл” мэдлэг сорих тэмцээнийг 3 төрлөөр зохион байгуулжээ.  Тодруулж хэлвэл:

1.    Баг тус бүрийн мэндчилгээ

2.    Багийн ахлагч нарын дунд танин мэдэхүйн асуулт хариулт

3.    Багуудын дунд хууль, эрх зүйтэй холбогдолтой асуулт хариулт         .

"Нэг минут-нэг мэдээлэл” мэдлэг сорих тэмцээнд 30 оноогоор Өлзийт багийн иргэд тэргүүлж, дэд байрыг 26 оноогоор Товцог багийн иргэд, 22 оноогоор гутгаар байрыг Жинст багийн иргэд эзэлж өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдсан байна. Тус арга хэмжээнд аймгийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих туслах прокурор Ц.Эрдэнэтуяа, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих хяналтын ажлыг хариуцсан хяналтын прокурор Б.Төрболд, аймгийн прокурорын туслах ажилтан Б.Чулуунхүү, аймгийн Цагдаагийн газрын Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, а/х Ж.Баярмаа, Улиастай сумын Жинст багийн хэсгийн байцаагч д/ч Ч.Пүрэвжаргал, жижүүрийн офицер, д/ч Б.Банзрагч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж ажиллажээ. Тэдний сонирхолтой байдлаар хууль сурталчилсан ажлыг Завхан аймгийн "Шинэ Завхан” телевиз ирж сурвалжлан олон нийтэд хүргэсэн байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА