ОРХОН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС 2016 ОНЫ ҮЛДЭГДЭЛ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖЭЭ

251 2017/04/08

 

 

Орхон аймгийн прокурорын газар нь 2016 онд 725 хэргийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаандхяналт тавьж ажиллаж 679 хэрэг буюу 94 хувийг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу шийдвэрлэн, 2016 оны эцэст хөнгөн 3, хүндэвтэр 32, хүнд 9, онц хүнд 2 нийт 46 хэргийн үлдэгдэлтэй байжээ. Удирдах ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн дагуу тус прокурорын газраас урьд оны үлдэгдэл хэргийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор  мөрдөн байцаагч нартай хамтарсан уулзалт зохион байгуулсан байна.  Уулзалтаар ээдрээ төвөгтэй хэрэгт хийгдэх ажиллагааны талаар  хэрэг тус бүрээр  хэлэлцэж, шийдвэрлэх хэргийн график гарган биелэлтийг тооцох,  хэрэг нэг бүрт прокурорын даалгавар бичих зэрэг мэргэжлийн удирдлагаар ханган  ажилласнаар  2017 оны 1 дүгээр улиралд урьд оны үлдэгдэл хэргийн 91.4 хувийг дараахь байдлаар шийдвэрлэжээ.

Үлдэгдэл 46 хэргийн

 шийдвэрлэлтт

Хэргийн

тоо

Эзлэх хувь

1.     

шүүхэд шилжүүлсэн

24

52.0%

2.     

хэрэгсэхгүй болгосон

6

13.0%

3.     

түдгэлзүүлсэн

8

17.0%

4.     

нэгтгэсэн

3

6.0%

5.     

харьяаллаар шилжүүлсэн

1

2.0%

6.     

нийт шийдвэрлэсэн хэрэг

42

91.4%

7.     

Үлдэгдэл/ 2017 оны 04 сарын 05-ны байдлаар/

4

8.6%

8.     

Үүнээс

Мөрдөн байцаалт

2

4.3%

Прокурорт

2

4.3%

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА