СҮХБААТАР АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР 2016 ОНЫ ҮЛДЭГДЭЛ ХЭРГҮҮДИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖЭЭ

369 2017/03/31

Улсын Ерөнхий Прокурорын орлогчийн өгсөн үүргийн дагуу Сүхбаатар аймгийн  прокурорын газар 2016 оны үлдэгдэл хэргүүдийг шийдвэрлэжээ. Тус прокурорын газарт  өнгөрсөн онд хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд 28 хэрэг үлдэгдлээр гарснаас 14 хэргийг яллах дүгнэлт, яллагдагчаар татах тогтоол батлан шүүхэд шилжүүлэн, 7 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нийт хэргийнхээ 75 хувийг шийдвэрлэн, 2 хэрэг түдгэлзүүлэн, одоо 5 хэрэг, хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд шалгагдаж байна. Энэ нь нийт үлдэгдэл хэргийн 17,8 хувийг эзэлж байгаа ажээ. Үлдэгдэл хэргийг шийдвэрлэх үүднээс аймгийн Прокурроын газар график, төлөвлөгөөг аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран гаргаж, хэргийн шийдвэрлэлийн талаар сар бүр хэлэлцэн цаашид хийх ажлын талаар санал солилцон ирсэн нь үр дүнтэй ажил болсон байна. Түүнээс гадна 2016 оны жилийн эцэст түдгэлзүүлээстэй байсан 21 хэргийн хууль зүйн үндэслэлийг шалган холбогдох арга хэмжээг авснаар 11 хэргийг сэргээн шалгуулж, түүнээсээ 1 хэргийг шүүхэд шилжүүлэн, 6 хэргийг хэрэгсэхгүй болгон, 3 хэргийг 1  хэрэгт нэгтгэж, нийт түдгэлзүүлсэн 21 хэргийн 11 буюу 52,3 хувийг сэргээн шалгажээ.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА