Мэргэжлийн зөвлөл

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2007 оны 11-р сарын 22 өдөр                                    Дугаар 264                                                        Улаанбаатар хот
Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам,

бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

"Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай" хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, "Прокурорын байгууллагын тухай" Монгол Улсын хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.3 дахь хэсгийг тус тус баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

1. "Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ зарлиг гаргасантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны178, 2006 оны 39, 2007 оны 62,208 тоот зарлигуудыг хүчингүйд тооцсугай.

            МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ               

Н.ЭНХБАЯР

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны
264 дугаар зарлигийн 1 дүгээр хавсралт

ПРОКУРОРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН

АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Прокурорын мэргэжлийн зөвлөл/цаашид "Зөвлөл" гэх/нь Прокурорын байгууллагын тухайхуулийн 42 дугаарзүйлд заасны дагуу прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажлыг эрхлэх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага мөн.

1.2. Зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг сахиж, Монгол Улсын Үндсэн хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хууль, холбогдох бусад хууль, энэ журам болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан Улсын ерөнхий прокурорын тушаал, журмыг баримтална.

Хоёр. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2.1. Зөвлөл нь дарга, 6 гишүүнээс бүрдэнэ. Зөвлөлийн дарга нь Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч байх бөгөөд түүний эзгүйд үүргийг нь Улсын Ерөнхий прокуророос эрх олгосон зөвлөлийн гишүүн түр орлон гүйцэтгэнэ.”

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 84 дүгээр зарлигаар дээрх заалтыг бүхэлд нь өөрчлөн найруулсан/

2.2.Зөвлөлийнбүрэлдэхүүнийг УлсынЕрөнхий прокурорын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батална. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс хэн нэгнийг Монгол УлсынЕрөнхийлөгч батлахаас татгалзсан тохиолдолд Улсын Ерөнхий прокурор дахин санал оруулна.

2.3.Зөвлөл нь эрх зүйн өндөр мэдлэг, мэргэжпийн ур чадвар, дадлага туршлага бүхий прокуроруудаас бүрдэх бөгөөд Зөвлөлийн дарга нь хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч байна.

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 84 дүгээр зарлигаар дээрх заалтыг бүхэлд нь өөрчлөн найруулсан/

2.4. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь прокурор байх бөгөөд түүнийг Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар томилно.

Гурав. Зөвлөлийн чиг үүрэг, эрх хэмжээ

3.1. Зөвлөл нь дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.1.1. Нийт прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг 3 жилд нэг удаа шалгаж, дүгнэх;

3.1.2. Улсын Ерөнхий прокурор, түүний орлогч, туслахууд, аймаг, нийслэл, тээврийн прокурорын саналын дагуу тодорхой нэг болон хэд хэдэн прокурорын мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх;

3.1.3 Хэрэв прокурор хяналтын үйл ажиллагааны явцад гаргасан өөрийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэж үзсэнтэй холбоотойгоор тухайн шийдвэрийн талаар мэргэжлийн үүднээс Зөвлөлийн дүгнэлт гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд холбогдох хэрэг, материалыг хянаж дүгнэлт гаргана;

3.2. Зөвлөлийн гишүүн дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.2.1. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгах;

3.2.2. Зөвлөлийн хуралдаанд дүгнэлт гаргах асуудлаар саналын эрхтэй оролцох;

3.2.3. Зөвлөлийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэхтэй холбогдон илэрхий болсон, эсхүл өөрт нь итгэмжлэн мэдэгдсэн нууцыг чанд хадгалах;

3.2.4. Прокурорын ёс зүйн аливаа зөрчлийг илрүүлсэн тохиолдолд холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж шийдвэрлүүлэх;

3.3. Зөвлөлийн дарга нь гишүүний эрхээс гадна дараахь бүрэн эрхийг эдэлнэ:

3.3.1. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгах ажлыг удирдан зохион байгуулах;

3.3.2. Шалгалт хийх бүрэлдэхүүнийг Зөвлөлийн гишүүдээс томилох;

3.3.2. Шалгалтын явц байдал, холбогдох материалтай танилцаж, нэмэлт үүрэг чиглэл өгөх;

3.3.3. Зөвлөлийн хуралдааны товыг зарлах, бэлтгэлийг хангуулах, хуралдааныг удирдах;

3.3.4 Энэ журмын5.15-д заасан тохиолдолд Зөвлөлийн хуралдааныг дахин нэг удаа хуралдуулах;

3.3.5. Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хүмүүсээс мэргэжлийн туслалцаа авах зорилгоор шалгалтанд татан оролцуулах;

3.4. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь дараахь үүргийг хүлээнэ:

3.4.1. Энэ журмын 3.1.2-т заасан албан тушаалтнаас ирүүлсэн болон 3.1.3-т зааснаар тухайн прокуророос ирүүлсэн саналыг хүлээн авч, бүртгэлд оруулан Зөвлөлийн даргад танилцуулж шийдвэрлүүлэх;

3.4.2. Зөвлөлийн гишүүд орон нутагт томилолтоор ажиллах бэлтгэл ажлыг хариуцан зохион байгуулах;

3.4.3. Шалгалттай холбогдуулан зөвлөлийн дарга, гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх;

3.4.4. Зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэлийгхангаж, хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх;

Дөрөв. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажиллагаа

4.1. Энэ журмын3.1-д заасан бүхтохиолдол нь прокурорынүйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингзаавал шалгаж, тогтоох,дүгнэлт гаргах үндэслэл болно.

4.2. Нийт прокурорынүйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажиллагаанд нийт гишүүдийг татан оролцуулж, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг Зөвлөлийн дарга хариуцан зохион байгуулна.

4.3. Нийт прокурорынүйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажиллагааг Зөвлөлийн гишүүд биечлэн гүйцэтгэх ба гишүүн бус этгээд шалгаж, дүгнэхийг хориглоно.

4.4. Журмын 3.1.2-т заасан холбогдох албан тушаалтнаас ирүүлсэн санал, эсвэл тухайн прокурорын гаргасан хүсэлтийг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хүлээн авч, бүртгэлд оруулна. Шаардлагатайгэж үзвэл Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нэмэлт материал шаардан гаргуулж болно.

4.5. Нарийн бичгийн дарга хүлээн авсан санал, хүсэлтийг Зөвлөлийн даргад танилцуулахба Зөвлөлийн даргауг санал, хүсэлтийгшалгуулахаар тодорхой нэг гишүүнд хуваарилна.

4.6. Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд тухайн асуудлыг шалгуулахаар гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг томилж болох ба харин прокурор өөрийн гаргасан шийдвэрийг маргажбуй асуудлыг шалгуулахад3-аас доошгүй гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсгийг томилно.

4.7 Энэ журмын 3.1.1-д заасан прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн төвшинг шалгаж, дүгнэх ажпыг явуулах хугацааг Улсын Ерөнхий прокурорын баталсан удирдамж, төлөвлөгөөгөөр зохицуулах ба 3.1.2-д заасан мэргэшлийн төвшинг шалгах, дүгнэх ажиллагааг тухайн асуудлаар өгсөн үүрэг, даалгавар, саналыг хүлээн авснаас хойш ажпын 15 хоногт багтаан гүйцэтгэнэ.

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 84 дүгээр зарлигаар дээрх заалтыг бүхэлд нь өөрчлөн найруулсан/

4.8. Зөвлөл нь прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажлыг дараахь 4 чиглэлээр явуулна. Үүнд:

а/ Эрх зүйн мэдлэгийн түвшинг тогтоох зорилгоор урьдчилан бэлтгэсэн сонжуураар шалгалт авч, дүгнэх;

б/ Мэргэжлийн үйл ажиллагаатай нь холбоотой дасгал ажиллуулах замаар сэтгэн бодох чадварыг нь тогтоож, үнэлгээ өгөх;

в/ Ажил хэргийн чадвар тогтоох зорилгоор ярилцлага хийж, үнэлгээ өгөх;

г/ Хяналтын ажлын чанар, үр дүнгийн талаар судалгаа авч, ажилтай нь биечлэн танилцах замаар үнэлгээ дүгнэлт өгөх;

4.9. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж дүгнэх, үнэлгээ өгөх үйл ажиллагаа нь Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар тусгайлан баталсан журам, заавраар зохицуулагдана.

4.10. Прокурор өөрийнгаргасан тодорхой шийдвэрийнүндэслэлийг хянуулахаар Зөвлөлдхандсан тохиолдолд энэ журмын 4.8 дахь хэсгийн заалт хамаарахгүй.

Тав. Зөвлөлийн хуралдаан, түүний шийдвэр

5.1. Зөвлөл нь прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгасан дүнг хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэх бөгөөд хуралдаанд нийт гишүүдийн 50- иас доошгүй хувь оролцсоноор ирц бүрдсэнд тооцно.

5.2. Хуралдааныг Зөвлөлийн дарга удирдан явуулах ба түүний эзгүйд түүнээс эрх олгосон гишүүн даргална.

5.3. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгасан гишүүн, хэрэв ажлын хэсэг томилогдсон бол ажлын хэсгийн ахлагч шалгалтын дүнгийн талаар Зөвлөлийнхуралдаанд танилцуулах бөгөөдхолбогдох танилцуулга, судалгааг 3-аас доошгүй хоногийн өмнө нарийн бичгийн даргад ирүүлэх ба нарийн бичгийн дарга нь материалыг гишүүдэд урьдчилан тараах ажлыг зохион байгуулна.

5.4. Шалгалтын дүнгийн талаар гишүүд шалгалтын бүрэлдэхүүнээс асуулт асууж, хариулт авах, шалгалттай холбоотой баримт, материалтай танилцах, хэрэв прокурор хуралдаанд биечлэн оролцож байгаа бол түүнээс асуулт асуух, тайлбар авах, санал бодлыг нь сонсох зэргээр хуралдааныг явуулна.

5.5. Хэрэв тухайн прокурор Зөвлөлийн хуралдаанд биечлэн оролцох хүсэлт гаргасан тохиолдолд түүнд хурлын товыг мэдэгдэж, энэ тухай баримтыг авах ба хүндэтгэн үзэхшалтгаангүйгээрхуралдаанд ирээгүй болтүүнийг байлцуулахгүйгээр асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

5.6. Гүйцэтгэсэн ажлынхаа үнэн зөвийг Мэргэжлийн Зөвлөлийн гишүүн Зөвлөлийн өмнө хариуцах ба хэрэв түүний өгсөн үнэлгээ нь бодитой биш хийгдсэн, эсвэл зөрүүтэйбайдал илэрвэл шаардлагатай хэрэгматериал, холбогдох баримт бичиг,мэдээ, тайланг нарийвчланшалгаж, дүгнэлтийг өөрчлүүлнэ.

5.7. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэхдээ Зөвлөлийн хуралдаанаар прокурор нэг бүрийн тодорхойлолтыг сонсож, шалгалт, дасгал, ярилцлага, хяналтын ажлын үр дүнгийн үнэлгээг хэлэлцэж, гишүүн тус бүрийн саналыг хурааж шийдвэрлэнэ. Зөвлөлийн хуралдаанаас гарах шийдвэр нь дүгнэлт хэлбэртэй байна.

5.8. Саналыг илээр хураах ба хуралдаанд оролцсон гишүүн бүр дүгнэлт гаргах асуудлаар саналын нэг эрхтэй байна. Зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийнолонхийн саналаар гаргахбөгөөд санал тэнцсэн тохиолдолд Зөвлөлийн даргын саналаар шийдвэрлэнэ.

5.9. Санал хураалтад Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга оролцохгүй ба санал хураалтын дүнг хуралдааны тэмдэглэлд тусгана. Хуралдааны тэмдэглэлд Зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна.

5.10. Мэргэжлийн Зөвлөлөөстухайн прокурорын үйлажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлээд гаргах дүгнэлт нь прокурорын албан тушаалд "тэнцэнэ" эсвэл "тэнцэхгүй" гэсэн 2 хувилбарын аль нэг байна.

5.11. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу дүгнэж, нийлбэр дүнгээрээ 60 хүртэл оноо авсан тохиолдолд прокурорын албан тушаалд "тэнцэхгүй", 60-аас дээш онооавсан тохиоддолд прокурорын албан тушаалд "тэнцэнэ" гэсэн дүгнэлт гаргана.

5.12. Прокурорын албан тушаалд "тэнцэхгүй" гэсэн дүгнэлт гарсан нь тухайн прокурорыг Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.5-д зааснаар албан тушаалаас ньчөлөөлөх үндэслэл болохбөгөөд Мэргэжлийн Зөвлөл энэталаарх дүгнэлтийг УлсынЕрөнхий прокурорт хүргүүлнэ.

5.13. Прокурор гаргасан шийдвэрийнхээ үндэслэлийг маргасан асуудлаар Мэргэжлийн Зөвлөлөөрхэлэлцээд гаргах дүгнэлтнь тухайн прокурорын гаргасан шийдвэрийг "үндэслэлтэй" эсвэл "үндэслэлгүй" гэсэн 2 хувилбарын аль нэг байна.

5.14. Хэрэв Зөвлөлнь тухайн прокурорынгаргасан шийдвэрийг "үндэслэлтэй" гэсэн дүгнэлтгаргасан тохиолдолд дээд шатныпрокурорын шийдвэрийг нь хүчингүйболгуулах, эсвэл тухайн прокурортуг асуудалтай холбоотойгоороногдуулсан сахилгын шийтгэлийгхүчингүй болгуулахаар Зөвлөлийн дарга холбогдохалбан тушаалтанд саналаахүргүүлнэ. Харин тодорхой хэрэг, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхдээ тухайн прокурор мэргэжлийн алдаа гаргасан гэж үзсэн тохиолдолд түүнд сахилгын арга хэмжээ тооцох эсэх тухай асуудлыг хуралдаанаар хэлэлцэж, энэ тухай саналаа холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлж болно.

5.15. Зөвлөл нь хууль, эсвэл энэ журам зөрчиж дүгнэлт гаргасан, эсвэл тухайн дүгнэлтнь Зөвлөлийн гишүүдийнхууль зөрчсөн үйлажиллагаанд тулгуурлан гарсан гэж үзэх үндэслэлтэй бол Зөвлөлийн дарга асуудлыг өөр бүрэлдэхүүнээр шалгуулж, Зөвлөлийн хуралдааныг дахин нэг удаа хуралдуулах талаар шийдвэр гаргажболно. Энэ тохиолдолдхуралдаанд Зөвлөлийн гишүүдийн 3/2-оос дээш хувь нь оролцож, асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

5.16. Энэ журмын 5.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гаргасан Зөвлөлийн дүгнэлт эцсийн байна.

Зургаа. Бусад асуудал

6.1. Зөвлөлийн хуралдаандоролцсон байдлыг харгалзанЗөвлөлийн гишүүдэд Улсын Ерөнхий прокурорын шийдвэрээр мөнгөн урамшуулал олгож болно.

6.2. Зөвлөлийн бичиг хэрэг, техникийн бусад үйлчилгээг Улсын Ерөнхий прокурорын газар хариуцна.

6.3. Зөвлөл Улсын Ерөнхий прокурорын газрын тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.

                                                                                                                            Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн

2015 оны 84 дүгээр зарлигийн хавсралт

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 84 дүгээр зарлигаар шинэчлэн батлагдсан/

Зөвлөлийн дарга

 • Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан Улсын Ерөнхий Прокурорын орлогч

Зөвлөлийн гишүүд:

 • Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын Тамгын газрын дарга;
 • Мөн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга;
 • Мөн газрын Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн дарга;
 • Мөн газрын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга;
 • Төв аймгийн Прокурор;
 • Нийслэлийн Прокурорын орлогч;

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА