Судалгаа дүн шинжилгээ хийжээ | Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар

Судалгаа дүн шинжилгээ хийжээ

Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрын Мэдээлэл технологи дүн шинжилгээний албанаас прокурорын газрын удирдлага зохион байгуулалт, дотоод үйл ажиллагааны явцад судалгаа хийх, дүүргийн прокурорын зүгээс шийдвэрлэсэн асуудлууд болон учирч буй бэрхшээл, цаашид шийдвэрлэх асуудлуудыг судлах зорилгоор нийслэлийн Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газруудад 2013 оны 9 дүгээр сарын 23-аас 25-ны өдрүүдэд энэ чиглэлийн ажлыг зохих удирдамжийн дагуу судлан танилцжээ.

Энэхүү харьяа прокурорын газрын ажлыг судлаж танилцаад дүнг нэгтгэж, Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хууль, ЭБШХууль болон Монгол Улсын Ерөнхий Прокуророос гаргасан тушаал албан даалгаврын заалтыг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, зөвлөмж гаргаж ажиллах ажээ.

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН

ХМОНХА

447 нийт үзсэн, 2 өнөөдөр үзсэн